chranena dielna abtex kosice | odevy, textil
chránená dielňa abtex košice chránená dielňa abtex košice chránená dielňa abtex košice
chranena dielna kosice abtex, textil, odevy

Oznam

Konanie volieb do poradného výboru Registrovaného sociálneho podniku ABTEX s.r.o.

[čítaj viac]

Kalkulačka náhradného plnenia

Priemerný evidenčný počet zamestnancov: Počet ZP zamestnancov s postihnutím od 40 % do 70%: Počet ZP zamestnancov s postihnutím nad 70%:

Konanie volieb do poradného výboru Registrovaného sociálneho podniku ABTEX s.r.o.

OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO PORADNÉHO VÝBORU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU ABTEX s.r.o.

Vedenie obchodnej spoločnosti ABTEX s.r.o. oznamuje, že 7.3.2024 od 14:00 do 15:00 sa v priestoroch obchodnej spoločnosti na ulici Rastislavova 68, 040 01  Košice uskutočnia voľby do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku ABTEX s.r.o., ktorého kompetencie vymedzuje ustanovenie § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a upravuje interný predpis obchodnej spoločnosti č. 1/2024.

Vo voľbách za člena poradného výboru má právo kandidovať:

a) zamestnanec registrovaného sociálneho podnik ABTEX s.r.o.,

b) spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný sociálny podnik,

c) obyvateľ mesta Košice a Michalovce, ako mesta, v ktorom je umiestnená prevádzka registrovaného sociálneho podniku,

d) fyzická osoba, ktorá pre registrovaný sociálny podnik ABTEX s.r.o. v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín.

ak je občanom Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, má viac ako 18 rokov a v čase volieb spĺňa niektoré z nasledovných kritérií:

a) u zamestnanca RSP jekritériom platná a účinná pracovná zmluva,

b) u spotrebiteľa tovaru alebo služby, ktoré RSP vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje jekritériom najmenej jeden zmluvný vzťah medzi RSP a spotrebiteľom, v rámci ktorého sa realizovala aspoň jedna výroba alebo dodávka tovaru či poskytnutie služby zo strany RSP smerom k spotrebiteľovi,

c) u obyvateľa obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP jekritériom trvalý pobyt v obci,

d) u fyzickej osoby, ktorá pre RSP v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín je kritériom Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená medzi RSP a dobrovoľníkom a akékoľvek potvrdenie alebo výkaz potvrdený RSP, z ktorých vyplýva výkon dobrovoľníckej činnosti v prospech RSP v rozsahu najmenej 150 hodín v prechádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Kandidáti na člena poradného výboru môžu podávať písomné kandidátky v sídle spoločnosti na adrese ulica Rastislavova 68, 040 01  Košice do 28.2.2024.

Kandidačný formulár musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefonický kontakt a  adresu trvalého pobytu.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť ku kandidačnému formuláru do volieb za člena poradného výboru:

  • vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o skutočnosti, že osoba je zamestnanec príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje príslušný registrovaný sociálny podnik, alebo obyvateľ obce, v ktorej je umiestnená prevádzka príslušného registrovaného sociálneho podniku alebo že je fyzická osoba, alebo ktorá pre registrovaný sociálny podnik v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín. Volič je povinný v čestnom vyhlásení uviesť správne a úplné údaje, inak sa dopúšťa priestupku podľa § 21 ods. 1. písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
  • súhlas na použitie osobných údajov pre potreby ich spracovania a zverejnenia v rámci volieb do poradného výboru registrovaného sociálneho podniku v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zvolení kandidáti sa stanú členmi poradného výboru na obdobie 4 rokov.


Prílohy: